Förebygger och förhindrar brott på fartyg och i hamnar.

Sjöfartsskydd är benämningen på det regelverk, International Ship and Port facility Security Code (ISPS- koden), som infördes för att förhindra att fartyg används för att föra farliga ämnen och föremål mellan länder.

Hamnskydd är benämningen på regelverket för att skydda själva hamnen från att vara ett mål för terrorism.

En hamn- och sjöfartskontrollant utför kontroller på bland annat  last, personer och bagage. Kontrollerna görs i enlighet med bestämmelserna i Lag (2006:1209) om hamnskydd eller Lag (2004:487) om sjöfartsskydd. Syftet med kontrollerna är att förebygga och förhindra terroristbrott på våra fartyg inom Sveriges territorialvatten samt vid våra hamnanläggningar. Samtliga av våra hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter är specialutbildade väktare och har efter godkänd utbildning genomgått en säkerhetsprövning samt innehar ett särskilt förordnande utfärdat av polisen. Arbetet med hamn- och sjöfartsskydd sker under polisens ledning. Kontakta oss om du vill veta mer. 

HÖR AV dig till OSS:
VID AKUTA ÄRENDEN RING: 0911-13701